418-001 Basic French I (1/2559)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การฝึกทักษะทางภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส