เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จิราพร สังข์เขี้ยว

โรงเรียนเขาพระทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร