เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

จิราพร สังข์เขี้ยว

โรงเรียนเขาพระทอง

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร