ผู้สอน
อาจารย์ อาจารย์ทัศนะ คล่องวิจักษณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การเมืองกับการปกครองของไทย1/2559(จิตวิทยาการแนะแนว)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20760

สถานศึกษา

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นอีกช่องทางของการเรียนการสอน