จิตเวชศาสตร์

Prathin Singwongsa

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อการเรียนรู้รายวิชาจิตเวชศาสตร์