เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ (System Analysis And Design)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์ความต้องการของระบบใหม่กับระบบเดิม การออกแบบข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบออกแบบระบบที่จะพัฒนา การจัดทำข้อเสนอโครงการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และออกแบบระบบจากกรณีศึกษา