การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา 1

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาองค์ประกอบและหน้าที่ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ หลักการเขียนโปรแกรมและการทำงานของโปรแกรมขั้นตอนการเขียนและพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน การวิเคราะห์และการออกแบบอัลกอริทึม แบบการตัดสินใจ แบบเรียงลำดับ (Sequential decision), การทำซ้ำ (Repetition), การเวียนเกิด (Recursion) และการเขียนรหัสเทียม (Pseudocode)