เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4122207 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี CS 2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธี โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น โครงสร้างข้อมูลแบบไม่เชิงเส้นขั้นตอนวิธีและการแก้ปัญหา การเรียงลำดับ การค้นหาข้อมูล