เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาค 1/2559

คำอธิบายชั้นเรียน

การสอนระบบออนไลน์ รายวิชาทเคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส.