ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

59-1 4942202 เภสัชสาธารณสุข [ภาคปกติ]


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20820

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

59-1 4942202 เภสัชสาธารณสุข [ภาคปกติ]

4942202 เภสัชสาธารณสุข (Public Health Pharmacy) 2(2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4941102 ชีวเคมีสำหรับงานสาธารณสุข

ความหมายและความสำคัญของงานเภสัชสาธารณสุข โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ขององค์กรด้านเภสัชสาธารณสุข นโยบายแห่งชาติด้านยา บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชีรายการยาของสถานบริการ ปัญหาการใช้ยาและการสูญเสียด้านยา การบริหารคลังและเวชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ หลักการของงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและการจัดองค์การ แนวทางการดำเนินงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง