เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

59-1 4942202 เภสัชสาธารณสุข [ภาคปกติ]

เกี่ยวกับชั้นเรียน

59-1 4942202 เภสัชสาธารณสุข [ภาคปกติ]

4942202 เภสัชสาธารณสุข (Public Health Pharmacy) 2(2-0-4)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4941102 ชีวเคมีสำหรับงานสาธารณสุข

ความหมายและความสำคัญของงานเภสัชสาธารณสุข โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ขององค์กรด้านเภสัชสาธารณสุข นโยบายแห่งชาติด้านยา บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชีรายการยาของสถานบริการ ปัญหาการใช้ยาและการสูญเสียด้านยา การบริหารคลังและเวชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ หลักการของงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและการจัดองค์การ แนวทางการดำเนินงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง