แผนพัฒนา

ชวาลา เวชยันต์

โรงเรียนศิริมาตย์เทวี

คำอธิบายชั้นเรียน

กระบวนการมีส่วนร่วมในการทำแผนพัฒนาสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาสถานศึกษา บุคลากร ผู้เรียนให้บรรลุศักยภาพสูงสุด อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุประสิทธิผล