เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

แผนพัฒนา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชวาลา เวชยันต์

โรงเรียนศิริมาตย์เทวี

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

กระบวนการมีส่วนร่วมในการทำแผนพัฒนาสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาสถานศึกษา บุคลากร ผู้เรียนให้บรรลุศักยภาพสูงสุด อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุประสิทธิผล