เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สังคมศึกษา ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องเรียนรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1.5 หน่วยกิต 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์