สังคมศึกษา ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1.5 หน่วยกิต 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์