ห้องคอมพิวเตอร์ ม.2/2559 ภาคเรียนที่ 1

ภานุวัฒน์ ดาทอง

โรงเรียนบ้านชุมแสง

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคน