วิทยาศาสตร์ ม.3 2559

ภาณุ เผือกทุ่งใหญ่

โรงเรียนเดชอนุสรณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ ม.3 2559