เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.3 1/2559

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559