993-213 สุนทรียสนทนาในการประกอบวิชาชีพพยาบาล ปี 59
ผู้สอน

นาง สุนิดา อรรถอนุชิต

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน


ชื่อชั้นเรียน
993-213 สุนทรียสนทนาในการประกอบวิชาชีพพยาบาล ปี 59

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20843

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสาร สุนทรียสนทนาในชีวิตประจำวัน และ ในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิมนุษยชน และความต่างทางวัฒนธรรม ของผู้ใช้บริการ รวมถึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.