เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

993-213 สุนทรียสนทนาในการประกอบวิชาชีพพยาบาล ปี 59

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสาร สุนทรียสนทนาในชีวิตประจำวัน และ ในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล โดยคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล สิทธิมนุษยชน และความต่างทางวัฒนธรรม ของผู้ใช้บริการ รวมถึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม