3204-2001 วิชาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์
ผู้สอน

ณัฐวุฒิ สุภารักษ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
3204-2001 วิชาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟแวร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20845

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง

คำอธิบายชั้นเรียน

3204-2001 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์ ท-ป-น : 2-2-3
(Computer Assembling and Software Installation)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
3. มีทักษะในการปฏิบัติงานการติดตั้ง การใช้ และปรับแต่งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
4. มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
2. ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ตามข้อกำหนด
3. เลือกใช้ ติดตั้งระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ตามข้อกำหนด
4. แก้ไขปัญหา และบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ตามข้อกำหนด

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพา การเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามลักษณะงาน การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้ และติดตั้งระบบปฏิบัติการ โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ และโปรแกรมประยุกต์ การปรับแต่งระบบปฏิบัติการตามข้อกำหนด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.