993-121 พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล ปีการศึกษา 2559
ผู้สอน

นางสาว ฉมาพร หนูเพชร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
993-121 พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล ปีการศึกษา 2559

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20851

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

มโนทัศน์ของการเปลี่ยนแปลงของร่างกายระบบต่างๆ กลไกปฏิกิริยาตอบสนองและการปรับตัวของร่างกายในภาวะที่มีพยาธิสภาพ แนวทางการตรวจวินิจฉัยทางคลินิกในการค้นหาพยาธิสภาพ

Concepts of changes to various body systems, response and adaptive mechanisms of the body under pathophysiological circumstances, clinical diagnosis


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.