ตรรกศาสตร์พื้นฐาน1/59

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับกฏเกณฑ์การใช้เหตุผล