ตรรกศาสตร์พื้นฐาน1/59

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับกฏเกณฑ์การใช้เหตุผล