ปนะถมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 มีนักเรียนจำนวน 8 คน เป็นนักเรียนชาย 5 คน นักเรียนหญิง  3 คน