ตรรกศาสตร์พื้นฐาน1/59

คำอธิบายชั้นเรียน

เหมาะสำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับกฏเกณฑ์การคิดและการใช้เหตุผล