เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

993-421 การรักษาโรคเบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชานี้ เน้นหลักการวินิจฉัยและการดูแลรักษาโรคเบื้องต้นที่พบบ่อยในผู้ใช้บริการทุกวัย แนวทางการดูแลในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักการทำหัตถการ หลักการส่งต่อ และการใช้ยาเบื้องต้นตามขอบเขตของวิชาชีพ รวมทั้งประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง