คอมพิวเตอร์ 2/1 ปี2559

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนชั้นม.21/เท่านั้น