การสื่อความหมายธรรมชาติและวัฒนธรรมทางการท่องเที่ยว (TOI-337)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการสื่อความหมายบทบาทของนักสื่อความหมายหรือมัคคุเทศก์ในการอธิบายและให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และทางธรรมชาติต่อนักท่องเที่ยวและสาธารณะชนทั่วไป ประเภท วิธีการและเทคนิคการสื่อความหมายประเภทต่างๆ แนวทางการวางแผนและออกแบบระบบสื่อความหมายสำหรับแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม และการศึกษาดูงานนอกสถานที่

Concepts and principles of nature and culture interpretation; role of interpreters and tourist guides in the interpretation of historical, cultural, and natural phenomena to tourists and general public; types and techniques of interpretation; guidelines in planning and designing the interpretation of natural and cultural resources; and a field study.