เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427-200 English for Sociologist and Anthropologist 1/59

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เน้นทักษะการเขียน การฟัง การอ่าน และการพูด ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคต