homeชั้น ม.1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
personperson_add
ชั้น ม.1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอน
นาง ศิริรัตน์ ปานสุวรรณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้น ม.1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2089

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

 

คำอธิบายรายวิชา

          อธิบายหลักการทำงาน  บทบาท  และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์  อภิปรายลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  อธิบายวิธีการประมวลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  และอธิบายระดับของสารสนเทศ

          เขียนแผนภาพแสดงหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  แผนภาพบทบาทและประโยชน์ของ   คอมพิวเตอร์แผนภาพลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  แผนภาพวิธีการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  แสดงวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ในการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน  สนองตอบความต้องการเฉพาะบุคคล  สนองตอบความต้องการของสังคม  แก้ปัญหา  สร้างงาน  สร้างความบันเทิง  ติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูล  และประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศโดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู้  ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

          เกิดเจตคติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล  เรียนรู้  สื่อสาร  แก้ปัญหาและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม

รหัสตัวชี้วัด

ง 3.1 ม.1/1,   ม.1/2,   ม.1/3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)