เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้น ม.1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

 

คำอธิบายรายวิชา

          อธิบายหลักการทำงาน  บทบาท  และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์  อภิปรายลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  อธิบายวิธีการประมวลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  และอธิบายระดับของสารสนเทศ

          เขียนแผนภาพแสดงหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  แผนภาพบทบาทและประโยชน์ของ   คอมพิวเตอร์แผนภาพลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  แผนภาพวิธีการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  แสดงวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ในการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน  สนองตอบความต้องการเฉพาะบุคคล  สนองตอบความต้องการของสังคม  แก้ปัญหา  สร้างงาน  สร้างความบันเทิง  ติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูล  และประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศโดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู้  ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

          เกิดเจตคติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล  เรียนรู้  สื่อสาร  แก้ปัญหาและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม

รหัสตัวชี้วัด

ง 3.1 ม.1/1,   ม.1/2,   ม.1/3