homeชั้น ม.1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
person
ชั้น ม.1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอน
นาง ศิริรัตน์ ปานสุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้น ม.1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2089

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

 

คำอธิบายรายวิชา

          อธิบายหลักการทำงาน  บทบาท  และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์  อภิปรายลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  อธิบายวิธีการประมวลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  และอธิบายระดับของสารสนเทศ

          เขียนแผนภาพแสดงหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  แผนภาพบทบาทและประโยชน์ของ   คอมพิวเตอร์แผนภาพลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  แผนภาพวิธีการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  แสดงวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ในการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน  สนองตอบความต้องการเฉพาะบุคคล  สนองตอบความต้องการของสังคม  แก้ปัญหา  สร้างงาน  สร้างความบันเทิง  ติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูล  และประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศโดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู้  ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

          เกิดเจตคติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล  เรียนรู้  สื่อสาร  แก้ปัญหาและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม

รหัสตัวชี้วัด

ง 3.1 ม.1/1,   ม.1/2,   ม.1/3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)