เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

GE 2400-111 Study Skill and Research

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย มาหามะรอสลี แมยู

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ความสำคัญ เป้าหมายของการเรียนและการศึกษาค้นคว้า หลักการ ทักษะะและเทคนิคการเรียนและการศึกษาค้นคว้้า ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ ประเภท และสารสนเทศ การค้นคว้าและเทคนิคการสืบค้นสารนิเทศ การอ้างอิงและการจัดรูปแบบบรรณานุกรม การอ่านและการจดบันทึกการศึกษาค้นคว้า การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบรายงาานทางวิชาการ