59-X 4944901 การเตรียมฝึกประสบการณ์ - การออกสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมฯ
ผู้สอน

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
59-X 4944901 การเตรียมฝึกประสบการณ์ - การออกสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมฯ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20901

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 4944901 การเตรียมฝึกประสบการณ์ฯ เพื่อเตรียมให้ นศ.เป็นบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ ที่พึงประสงค์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.