homeทักษะการใช้ ICT เพื่อการสื่อสารและการเรียนการสอนสำหรับครูมืออาชีพ
personperson_add
ทักษะการใช้ ICT เพื่อการสื่อสารและการเรียนการสอนสำหรับครูมืออาชีพ

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ศิริชัย นามบุรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ทักษะการใช้ ICT เพื่อการสื่อสารและการเรียนการสอนสำหรับครูมืออาชีพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2091

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมปฏิบัติการให้กับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.บัณฑิต) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นครูมืออาชีพที่เน้นการใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)