homeทักษะการใช้ ICT เพื่อการสื่อสารและการเรียนการสอนสำหรับครูมืออาชีพ
person
ทักษะการใช้ ICT เพื่อการสื่อสารและการเรียนการสอนสำหรับครูมืออาชีพ

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ศิริชัย นามบุรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทักษะการใช้ ICT เพื่อการสื่อสารและการเรียนการสอนสำหรับครูมืออาชีพ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2091

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมปฏิบัติการให้กับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.บัณฑิต) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นครูมืออาชีพที่เน้นการใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)