ทักษะการใช้ ICT เพื่อการสื่อสารและการเรียนการสอนสำหรับครูมืออาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมปฏิบัติการให้กับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.บัณฑิต) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นครูมืออาชีพที่เน้นการใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน