เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ฺBCOM1101 ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (1/59)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มีความเข้าใจในระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ มองเห็นภาพรวมของการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรธุรกิจ และรู้จักเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่จะช่วยพัฒนาการทำงานในองค์กรธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น และตระหนักถึงข้อดี ข้อเสียของการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านจริยธรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์