การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1-2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อเป็นการนำทฤษฎีแต่ละหลักสูตรมาลงฝึกปฏิบัติจริง ในสถานกรณ์จริงสำหรับการทำงาน