เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1-2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อเป็นการนำทฤษฎีแต่ละหลักสูตรมาลงฝึกปฏิบัติจริง ในสถานกรณ์จริงสำหรับการทำงาน