การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1-2559

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อเป็นการนำทฤษฎีแต่ละหลักสูตรมาลงฝึกปฏิบัติจริง ในสถานกรณ์จริงสำหรับการทำงาน