CA1106 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์(2/59)

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพของนักนิเทศศาสตร์