EP 2302 การจัดการการเงินสำหรับผู้ประกอบการ 59

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการทางด้านการเงินของผู้ประกอบการ......