ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพนิเทศศาสตร์