เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ฺBCOM3602 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ(Business Intelligence System)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หัวข้อการจัดการระบบธุรกิจอัจฉริยะ(Business Intelligence System)

บทที่ 1

การจัดการข้อมูล (Managing Data: Database and Warehousing)

1.1 การจัดการข้อมูล (Data Management)

1.2 การจัดการแฟ้มข้อมูล (File Management)

1.3 การจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)

1.4 กรณีศึกษา (Case study)

บทที่ 2

คลังข้อมูล(Data warehouse)

2.1 Conceptual Modeling Solutions for the Data Warehouse

2.1.1 Dimensional fact model: Basic Model

2.1.2 Dimensional fact model: Advanced Model

2.2 กรณีศึกษา (Case study)

บทที่ 3

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence System)

3.1 ความหมายของระบบธุรกิจอัจฉริยะ (BI Concept)

3.2 สถาปัตยกรรมของระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Framework for BI)

3.3 ประโยชน์ของระบบธุรกิจอัจฉริยะ (BI Benefits)

3.4 การทำงานของระบบธุรกิจอัจฉริยะ (BI Process)

3.5 การสร้างรายงาน (Built Report)

3.6 กรณีศึกษา (Case study)

บทที่ 4

การจัดการประสิทธิภาพขององค์กร (Corporate Performance Management)

4.1 กระบวนการของ Corporate Performance Management (CPM)

4.2 กระบวนการของ Business Performance Management (BPM)

4.3 กรณีศึกษา (Case study)

บทที่ 5

แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map)

5.1 ความหมายของ Balanced Scorecard (BSC)

5.2 แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map)

5.3 กรณีศึกษา (Case study)

บทที่ 6

ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence Tool)

6.1 ตัวอย่างการใช้ Business Intelligence in SQL Server

6.2 ตัวอย่างการใช้ Business Intelligence in Cognos

6.3 ตัวอย่างการใช้ Business Intelligence in Excel

บทที่ 7

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)

7.1 กระบวนการคอมพิวเตอร์ในการตัดสินใจ

7.2 แบบจำลองออกเป็นกระบวนการตัดสินใจ

7.3 กรอบการวิเคราะห์การทำงานเกี่ยวกับการตัดสินใจของคอมพิวเตอร์

7.4 ตัวอย่างโปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS)

7.5 กรณีศึกษา (Case study)

บทที่ 8

ระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management System)

8.1 การบริหารจัดการองค์ความรู้

8.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้

8.3 กระบวนการและหลักขององค์กรแห่งการเรียนรู้

8.4 เทคโนโลยีที่สนับสนุนฟังก์ชันระดับสูงของระบบบริหารจัดการองค์ความรู้

8.5 กรณีศึกษา (Case study)