ผู้สอน
กันตา ตันนิยม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ECON 3213 การคลังสาธารณะ (1/59)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20922

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาบทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กลไกและเครื่องมือทางการคลัง กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ระบบการคลังครอบคลุมทั้งระบบภาษีอากร การใช้จ่ายของรัฐบาล การก่อหนี้สาธารณะ และระบบงบประมาณ