ECON 3213 การคลังสาธารณะ (1/59)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาบทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กลไกและเครื่องมือทางการคลัง กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ระบบการคลังครอบคลุมทั้งระบบภาษีอากร การใช้จ่ายของรัฐบาล การก่อหนี้สาธารณะ และระบบงบประมาณ