เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ECON 3213 การคลังสาธารณะ (1/59)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาบทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กลไกและเครื่องมือทางการคลัง กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ระบบการคลังครอบคลุมทั้งระบบภาษีอากร การใช้จ่ายของรัฐบาล การก่อหนี้สาธารณะ และระบบงบประมาณ