เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

FB 1101 การเงินธุรกิจ (1/59)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กิรณา ยี่สุ่นแซม

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ศึกษาถึงขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมายและความสำคัญของการเงินธุรกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุนภายในธุรกิจการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินการของธุรกิจ การวางแผนการเงินที่เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกำไรและเงินปันผลรวมทั้งศึกษาตลาดทุนและตลาดเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ