ผู้สอน
กิรณา ยี่สุ่นแซม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

FB 1101 การเงินธุรกิจ (1/59)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20923

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาถึงขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมายและความสำคัญของการเงินธุรกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุนภายในธุรกิจการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินการของธุรกิจ การวางแผนการเงินที่เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกำไรและเงินปันผลรวมทั้งศึกษาตลาดทุนและตลาดเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ