ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

สุเทพ ทองคำ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาทางระบบสารสนเทศ