เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา พิจารณา วางแผน แก้ปัญหา ตรวจสอบและปรับปรุง การใช้คอมพิวเตอร์ ในการค้นหาข้อมูล ค้นหาข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ค้นหาข้อมูลจากซีดีรอม การเก็บรักษาข้อมูล รูปแบบต่างๆ การจัดทำข้อมูลเพื่อการนำเสนอต้องพิจารณารูปแบบข้อมูลให้เหมาะสมกับการสื่อความหมายที่เข้าใจง่ายและชัดเจน การใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอ การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการนำเสนอ การสร้างชิ้นงานต้องมี การวางแผนงานและการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานชิ้นงานโดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหา การวางแผน การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล ทักษะการจำแนก การทำงานกลุ่ม การตอบคำถาม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การตัดสินใจ ทักษะการฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการวางแผนแก้ปัญหา การตัดสินใจ มีความมุ่งมั่นในการทำงานมีจินตนาการ ในการสร้างชิ้นงานด้วยความพอเพียง ซื่อสัตย์ สร้างชิ้นงานที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

รหัสตัวชี้วัด

ง 3.1 ป. 6/1 ป. 6/2 ป. 6/3 ป. 6/4 ป. 6/5

รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด