427-302 social science research methodology กลุ่ม 2 มลายูศึกษา ภาค 1/59

คำอธิบายชั้นเรียน

การเลือกหัวข้อการกำหนดปัญหาการวิจัยกรอบแนวคิด การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการวิจัยการ สร้างและทดสอบเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความ การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย