เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รหัสและชื่อรายวิชา ๑๐๐๑ ๑๑๐ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น Introduction public health Economic

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

หลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน

ประเภทของรายวิชาวิชาชีพทางสาธารณสุข

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน อ.ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์ /อ.ศรัญญู ทิพย์ประมวล

จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ ความหมายของกับหลักเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ระบบการคลังสาธารณสุขระบบงบประมาณของระบบบริการสาธารณสุขไทย หลักการและการวิเคราะห์การตลาด การตลาดด้านสุขภาพ การประเมินโครงการสุขภาพและจุดคุ้มทุนในการจัดบริการด้านสุขภาพ สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในงานสาธารณสุข

. แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวน

ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อที่ใช้

ผู้สอน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสุขภาพ (Health system)

-บรรยายการสอน

- Power point ประกอบการบรรยาย

- เอกสารประกอบการสอน

อ.ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์

ความรู้เกี่ยวกับ ความหมายของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

- บรรยายการสอน

- ยกตัวอย่างประกอบ

- เอกสารประกอบการสอน

อ.ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์

แนวคิดเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

- บรรยายการสอน

- เอกสารประกอบการสอน

- Power point

อ.ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์

จุดคุ้มทุนในการจัดบริการด้านสุขภาพ ทางเลือกต่าง ๆการจัดบริการสุขภาพ

- บรรยายการสอน

- นำเสนอกลุ่มจากกรณีศึกษา

- เอกสารประกอบการสอน

- Power point

อ.ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์

สอบกลางภาค

เศรษฐศาสตร์มหภาค และระบบการเงินการคลังของประเทศ

-บรรยายการสอน

- Power point ประกอบการบรรยาย

- เอกสารประกอบการสอน

อ.ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์

การประยุกต์ใช้การคลังในการปฏิรูประบบสุขภาพ

-บรรยายการสอน

- Power point

- เอกสารประกอบการสอน

อ.ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์

การจัดสรรทรัพยากร การเงินและ งบประมาณของระบบบริการสาธารณสุข

-บรรยายการสอน

- Power point ประกอบการบรรยาย

- เอกสารประกอบการสอน

อ.ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์

หลักการและการวิเคราะห์การตลาด การตลาดด้านสุขภาพ

-บรรยายการสอน

- Power point ประกอบการบรรยาย

- เอกสารประกอบการสอน

อ.ศรัญญู ทิพย์ประมวล

การประเมินโครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

-บรรยายการสอน

- Power point ประกอบการบรรยาย

- เอกสารประกอบการสอน

อ.ศรัญญู ทิพย์ประมวล

๑๐

การประเมินโครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

-บรรยายการสอน

- Power point ประกอบการบรรยาย

- เอกสารประกอบการสอน

อ.ศรัญญู ทิพย์ประมวล

สอบปลายภาค


รวม

๔๕
. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

.๑ การวัดผล

ผลการ

เรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่

ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน (ร้อยละ)

เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน

- การเข้าชั้นเรียน

- การแต่งกาย

- การมีส่วนร่วมอภิปรายเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน

- การส่งรายงานที่ได้รับมอบหมาย

ทุกสัปดาห์

๑๐

มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

- การทำรายงานกลุ่ม

- การสอบกลางภาค

- การสอบปลายภาค


๒๐

๒๐

๕๐