เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Inorganic Laboratory 2

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนหรือควบคู่กัน : 4102322 เคมีอนินทรีย์ 2

การสังเคราะห์และการศึกษาสารอนินทรีย์โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น อินฟราเรดสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ อัลตราไวโอเลต-วิซิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ โพลาริมิเตอร์ และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเคมีอนินทรีย์ 2

Synthesis and studies of inorganic compounds by instruments e.g. IR spectrophotometer, UV-Vis spectrophotometer and polarimeter; and laboratory that corresponding to Inorganic Chemistry 2 course