บัญชีการเงินและการธนาคาร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

บัญชีธนาคารพาณิชย์ การบันทึกบัญชีรับฝากเงิน ถอน โอน จ่าย การลงทุนในหลักทรัพย์ ฯล