เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

976-353 KNOWLEDGE MANAGEMENT

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการจัดการความรู้ การแทนความรู้ การวิเคราะห์ความต้องการความรู้ขององค์กร การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการจัดการความรู้ การนำระบบการจัดการความรู้ไปใช้งานจริงและการบำรุงรักษา

Principles of knowledge management; knowledge representation; knowledge requirement analysis; knowledge management system analysis, design and development; knowledge management applications; knowledge management system maintainance