เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การอ่าน คิดวิเคราะห์และการเขียน มีความสำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพราะการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์เป็นรากฐานสำคัญในการแสวงหาความรู้ ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมต่างๆ แต่ที่ผ่านมาการศึกษาไทยมุ่งแต่สอนการท่องจำและเน้นแต่เนื้อหาสาระมากเกินไป การสร้างสมรรถนะทางการคิดวิเคราะห์ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 51 กำหนดให้มีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน ทั้ง 8 กลุ่มสาระรายวิชา สมรรถนะของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นั่นคือการพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้าน ตั้งแต่ด้าน จิตใจ ร่างกาย ความรู้ และความสามารถในการคิด ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญญาในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง