เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Computer Graphic N01

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาโปรแกรมซึ่งใช้ในการตบแต่งภาพดิจิตอล เครื่องมือที่ใช้ในโปรแกรม วิธีการออกแบบภาพกราฟฟิกหรือรูปภาพต่างๆ เพื่อใช้งานบนเว็บไซต์และเพื่อพิมพ์ลงในสื่ออื่นๆ โดยศึกษาในเรื่องของฟอร์แมตของรูปภาพ การใช้สี การบีบอัดข้อมูล การตบแต่งรูปภาพ ตัวอักษร ปุ่ม ในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้กับเว็บไซต์และสื่ออื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยศึกษาทั้งภาพนิ่งและการสร้างภาพแอนิเมชั่นเบื้องต้น รวมทั้งวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งภาพดิจิตอล ปลูกฝังให้ผู้เรียนใช้ความรู้ในทางที่เป็นประโยชน์ ไม่นำความรู้ไปตบแต่งภาพซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพหรือเจ้าของลิขสิทธิ์