homeจิตวิทยาสำหรับครู 55-1
personperson_add
จิตวิทยาสำหรับครู 55-1

ผู้สอน
ดร. รสวลีย์ อักษรวงศ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
จิตวิทยาสำหรับครู 55-1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2098

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา (course description)         

              ความสำคัญของวิชาจิตวิทยาและการใช้ประโยชน์จากจิตวิทยาในวิชาชีพครู ธรรมชาติพัฒนาการของมนุษย์และการส่งเสริมพัฒนาการแต่ละวัย การเรียนรู้ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้กับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ การส่งเสริมความถนัดและความสนใจให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน และการใช้ระบบการแนะแนว การปรึกษาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนค้นพบและและพัฒนาศักยภาพของตนเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

            เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู้/ความสามารถ/สมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ  ดังนี้

  1. อธิบายทฤษฎี หลักการแนวคิดทางจิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการ

แนะแนว และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมได้

  1. ตระหนักในความสำคัญและประโยชน์ของจิตวิทยาในการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
  2. ใช้เครื่องมือและกลวิธีทางการแนะแนวในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนระดับบุคคล

และนำเสนอได้ถูกต้อง  และนำเสนอวิธีการปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนอย่างรอบด้าน

ขอบข่ายเนื้อหา

สัปดาห์ที่

หัวข้อ

จำนวนชั่วโมง

1

ความสำคัญของจิตวิทยาและระเบียบวิธีการศึกษาทางจิตวิทยา

4

2

หลักของพัฒนาการของมนุษย์และปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการ

4

3-4

ธรรมชาติของพัฒนาการและทฤษฎีพัฒนาการ

8

5

งานตามขั้นพัฒนาการและการส่งเสริมพัฒนาการ

4

6

ทฤษฎีการเรียนรู้  

4

9

การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้

4

10

รูปแบบการเรียนรู้และการส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียนแต่ละช่วงวัย

4

11

การแนะแนว

4

12

การให้คำปรึกษากับแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน    

4

13

เครื่องมือและกลวิธีทางการแนะแนว

4

14

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมแนะแนว

4

15

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4

กิจกรรมการเรียนรู้

      1.    ผู้เรียนศึกษาเอกสาร อภิปรายแสดงความคิดเห็น ตอบคำถามและซักถาม

  1. ปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียนทั้งแบบรายบุคคลและเป็นกลุ่มในการศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีทางจิตวิทยา

และพัฒนาการของมนุษย์ และนำเสนอ

  1. ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มนำเสนอการสาธิตกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย
  2. ฝึกปฏิบัติใช้เครื่องมือและกลวิธีการแนะแนวเพื่อศึกษาพัฒนาการ  โดยศึกษารายกรณีและเขียน

รายงาน

  1. สาธิตการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

       6.   จัดทำรายงานการศึกษาค้นคว้าและงานวิจัยในประเด็นที่สนใจ

       7.  สรุปประเด็นสำคัญ/ Concept Mapping  และเขียนบันทึกผลการเรียนรู้

 

การวัดและประเมินผล

            กำหนดสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาคเท่ากับ  70 : 30 โดยใช้วิธีการประเมินจาก (1) สังเกตความสนใจในการฟังและการซักถาม   (2) ซักถามความเข้าใจ  (3) ตรวจผลงาน (  4) การทดสอบ

           รายการประเมิน

(1)  งานรายบุคคล

20  คะแนน

(2)  งานกลุ่ม/ โครงงาน

20  คะแนน

(3)  สอบกลางภาค

20  คะแนน

(4)  การมีส่วนร่วม

10  คะแนน

(5)  สอบปลายภาค

30  คะแนน

รวมคะแนน

100  คะแนน

 

 


 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)