เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1103207 ปฏิบัติการภาพและเสียงเพื่อผลิตสื่อการศึกษา (1/59)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1103207 ปฏิบัติการภาพและเสียงเพื่อผลิตสื่อการศึกษา 3(2-2- 5)

Illustrations and Audio Laboratory Operation for Educational Media

หลักการ ลักษณะ รูปแบบ และคุณค่าของภาพประเภทต่างๆ การเลือกสรรภาพ เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ของการผลิตสื่ออย่างสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ การผลิตและตกแต่งภาพด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือระบบดิจิทัล การจัดเก็บภาพและการนำภาพไปใช้ผลิตสื่อเทคโนโลยี การศึกษาบทบาท

และหลักการจัดห้องปฏิบัติการทางเสียง ห้องบันทึกเสียง ห้องเสียงตามสายการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ลักษณะและรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ด้านเสียง หลักการและกระบวนการผลิตสื่อเสียง ธรรมชาติของผู้ฟัง ฝึกปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆ ผลิตสื่อเสียงเพื่อใช้ในการเรียนรู้

Principles, features, patterns and values of each form of images;image selection for media production aligning with learning contents;

image production and design with digital tools; image storage and deploitation in educational technology; roles and principles of audio

laboratory arrangement, recording room, wire broadcasting and tools utilization; features and patterns of audio learning materials; the principles and process of audio media production, audience nature; audio laboratory operating practice, audio material learning production