1103207 ปฏิบัติการภาพและเสียงเพื่อผลิตสื่อการศึกษา (1/59)


ผู้สอน
เฟรดาว สุไลมาน
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 5 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
1103207 ปฏิบัติการภาพและเสียงเพื่อผลิตสื่อการศึกษา (1/59)

รหัสวิชา
20986

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายวิชา

1103207 ปฏิบัติการภาพและเสียงเพื่อผลิตสื่อการศึกษา 3(2-2- 5)

Illustrations and Audio Laboratory Operation for Educational Media

หลักการ ลักษณะ รูปแบบ และคุณค่าของภาพประเภทต่างๆ การเลือกสรรภาพ เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ของการผลิตสื่ออย่างสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ การผลิตและตกแต่งภาพด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือระบบดิจิทัล การจัดเก็บภาพและการนำภาพไปใช้ผลิตสื่อเทคโนโลยี การศึกษาบทบาท

และหลักการจัดห้องปฏิบัติการทางเสียง ห้องบันทึกเสียง ห้องเสียงตามสายการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ลักษณะและรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ด้านเสียง หลักการและกระบวนการผลิตสื่อเสียง ธรรมชาติของผู้ฟัง ฝึกปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆ ผลิตสื่อเสียงเพื่อใช้ในการเรียนรู้

Principles, features, patterns and values of each form of images;image selection for media production aligning with learning contents;

image production and design with digital tools; image storage and deploitation in educational technology; roles and principles of audio

laboratory arrangement, recording room, wire broadcasting and tools utilization; features and patterns of audio learning materials; the principles and process of audio media production, audience nature; audio laboratory operating practice, audio material learning production


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books