การวัดและประเมินผลการศึกษา (ค.5718ข)
ผู้สอน

นาย อาจารย์ชัยมงคล ปินะสา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การวัดและประเมินผลการศึกษา (ค.5718ข)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20988

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายของการทดสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา บทบาทของการประเมินผลการศึกษา จุดมุ่งหมายทางการศึกษากับการประเมินผลการศึกษา การวัดพฤติกรรมทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย เครื่องมือที่ใช้ในการวัดพฤติกรรมด้านต่างๆ ลักษณะของเครื่องมือและเครื่องมือที่ดี การสร้างเครื่องมือวัดผล การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ คุณลักษณะผู้เรียน การประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การหาคุณภาพของเครื่องมือ การแปลความหมายของคะแนนจากการทดสอบ การนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.