เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวัดและประเมินผลการศึกษา (ค.5718ข)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความหมายของการทดสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา บทบาทของการประเมินผลการศึกษา จุดมุ่งหมายทางการศึกษากับการประเมินผลการศึกษา การวัดพฤติกรรมทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย เครื่องมือที่ใช้ในการวัดพฤติกรรมด้านต่างๆ ลักษณะของเครื่องมือและเครื่องมือที่ดี การสร้างเครื่องมือวัดผล การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ คุณลักษณะผู้เรียน การประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การหาคุณภาพของเครื่องมือ การแปลความหมายของคะแนนจากการทดสอบ การนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร