การวัดและประเมินผลการศึกษา (ค.5718ข)


ผู้สอน
นาย อาจารย์ชัยมงคล ปินะสา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวัดและประเมินผลการศึกษา (ค.5718ข)

Class ID
20988

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
คำอธิบายวิชา

ความหมายของการทดสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา บทบาทของการประเมินผลการศึกษา จุดมุ่งหมายทางการศึกษากับการประเมินผลการศึกษา การวัดพฤติกรรมทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย เครื่องมือที่ใช้ในการวัดพฤติกรรมด้านต่างๆ ลักษณะของเครื่องมือและเครื่องมือที่ดี การสร้างเครื่องมือวัดผล การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ คุณลักษณะผู้เรียน การประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การหาคุณภาพของเครื่องมือ การแปลความหมายของคะแนนจากการทดสอบ การนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)