เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พฤทธิวรรณ ช่วงพิทักษ์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษา เรียบเรียง และถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์จากรายวิชา IS1 เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก โดยเขียนโครงร่าง บทนำ เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปแบบของรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทย ความยาวจำนวน 4,000 คำ หรือเป็นภาษาอังกฤษ 2,000 คำ มีการอ้างอิงแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อถือได้ เรียบเรียงและถ่ายทอดสื่อสาร นำเสนอความคิดอย่างชัดเจน