ผู้สอน
พฤทธิวรรณ ช่วงพิทักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20990

สถานศึกษา

โรงเรียนชลกันยานุกูล


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา เรียบเรียง และถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์จากรายวิชา IS1 เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก โดยเขียนโครงร่าง บทนำ เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปแบบของรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทย ความยาวจำนวน 4,000 คำ หรือเป็นภาษาอังกฤษ 2,000 คำ มีการอ้างอิงแหล่งเรียนรู้ที่เชื่อถือได้ เรียบเรียงและถ่ายทอดสื่อสาร นำเสนอความคิดอย่างชัดเจน