935-141 ทักษะการสื่อสาร 2/2558

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ ทักษะเรื่องการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ในระดับที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนรายวิชาอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และสามารถปรับเปลี่ยนตัวอย่าง กรณีศึกษาการใช้ภาษาไทยในงานเขียนประเภทต่างๆ ให้เปลี่ยนไปตามยุคสมัยของสังคมได้